Материалите за ОСА 2018

Материяли ОСА

Доклад независим одитор

Годишен отчет за финансовото състояние за 2017

Доклад на сд за дейността на дружеството през 2017

Доклад на Ивелина Петкова Маринова – директор за връзка с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Пълномощно – образец 2017

Протокол №114 – 15.05.2018

Покана и дневен ред за годишно редовно общо събрание

Протокол Общо Събрание 2018