Междинни продукти и други химикали

Преглед

Вещества, произведени за употреба, или използвани за химическо производство, с цел превръщането им в други вещества.
Картина10

Продуктов указател

РАЗТВОРИТЕЛИ  CAS #    EINECS #
Моноетилен гликол 107-21-1 203-473-3
Диетилен гликол 111-46-6 203-872-2
Изобутанол 78-83-1 201-148-0
Н- бутанол 71-36-3 200-751-6
Фталов анхидрид 85-44-9 201-607-5
Оцетна киселина 64-19-7 200-580-7
Акрилова киселина 79-10-7 201-177-9
Акриламид мономер 79-06-1 201-173-7
Винил ацетат 108-05-4 203-545-4
Стирен 100-42-5 202-851-5
Бутилакрилат 141-32-2 205-480-7
Метилметаакрилат 80-62-6 203-545-4
Амониев персулфат 7727-54-0 231-786-5
Калиев персулфат 7775-27-1 231-892-1
Фосфорна киселина 7664-38-2 231-633-2
Бутил Гликол 111-76-2 203-905-0

Информационен лист за безопасност

Информационният лист за безопасност е наличен след заявка от Ваша страна

Контакти

За повече информация се свържете с нас на:

kontaktibg
tsanev@rozachim.eu
karabashki@rozachim.eu
www.rozachim.eu